نقش ویژگی های زمین شناسی و موفولوژی در الگوی رودخانه خررود، جنوب استان قزوین

چکیده در متن مقاله موجود است

  تاریخ ثبت : 2 شهریور 1395
 کبیری
 1185