یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

نرخ تعرفه آب برای چاههای صنعتی با استناد به ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 100/20/42318/94 تاریخ  1/12/1394 به صورت علی الحساب به شرح جدول ذیل پیشنهاد می گردد:                                 

  مبالغ (ریال به ازای هر متر مکعب)

منبع تامین/ برداشت آب

تعرفه نهایی استان به جزء شهر قزوین

تعرفه نهایی شهر قزوین با اعمال ضریب 08/1

آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی

دشت آزاد

1229

1327

دشت ممنوعه

1843

1991

آب برداشتی شهرکها و نواحی صنعتی از منابع آب زیرزمینی

دشت ممنوعه

922

995

آب تصفیه نشده از خطوط انتقال و طرحهای تامین آب در محل انشعاب

 (مشمول واحدهای صنعتی و مسکونی که از طریق چاههای شرکت تامین آب می گردد.)

4915

5308

 
 
سایر تعرفه ها
 

نام تعرفه

مستند قانونی

مقدار تعرفه

واحد های خدماتی و تجاری، نظامی و انتظامی

بند 4 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 100/42318/94 تاریخ 1/12/94

استان به جز شهر قزوین

شهر قزوین

3000

4000

بنایی (عمرانی و ساخت و ساز)

بند 4 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 100/42318/94 تاریخ 1/12/94

15000

فروش آب به تانکر

بند 4 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 100/42318/94 تاریخ 1/12/94

25000

آب بسته بندی

بند 2 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 100/42318/94 تاریخ  1/12/1394

5 درصد قیمت عمده فروشی سال قبل درب کارخانه

فروش پساب

به واحدهای کشاورزی

دستورالعمل ابلاغی به شماره 700/88913 تاریخ 16/8/88

400

به واحدهای صنعتی

3000

پذیرش پساب تصفیه شده به کانال

-

800

 
نام تعرفه

مستندات قانونی

مقدار تعرفه

تعرفة حق‌النظارة چاه‌های شرب شهری 2

ابلاغیه

93/27628/31/100تاریخ93/6/8وزیرمحترم نیرو
 

82 ریال برای هر متر مکعب با ضریب 38/1

و حداقل 4.554.000 ریال

تعرفة حق‌النظارة چاه‌های شرب روستایی

ابلاغیه

93/27628/31/100تاریخ93/6/8وزیرمحترم نیرو
 

65 ریال برای هر متر مکعب با ضریب 38/1

و حداقل 4.554.000 ریال

هزینه کارشناسی حفر چاه جدید، کف شکنی، لایروبی، جابجایی چاه و کف‌شکنی، لایروبی  و پیشکاری قنوات و حفر چاه به جای قنات مصوبه وزیر محترم نیرو به شماره 94/161/174/31/100تاریخ 94/3/3 2900000ریال
هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات پمپاژ چاهها مصوبه 94/161/174/31/100تاریخ 94/3/3 3210000ریال
هزینه کارشناسی تعیین میزان آبدهی و سایر خدمات کارشناسی مرتبط با منابع آب زیرزمینی مصوبه 94/161/174/31/100تاریخ 94/3/3 1460000ریال
هزینه کارشناسی سازند های سخت مصوبه 94/161/174/31/100تاریخ 94/3/3 4040000ریال

آب‌بهاء پرورش ماهی

بخشنامه شماره 95/170/3439تاریخ 95/2/27

هر کیلو گرمابی 49.800

و هر کیلو سردآبی 82.000

خسارت وارده به آبخوان ناشی از اضافه برداشت بند 4 ابلاغیه وزیر محترم نیرو به شماره 94/42318/100تاریخ 94/12/1و نامه معاون محترم حفاظت شرکت مدیریت منابع آب و احکام صادره دادستانهای محترم

15000 ریال برای هر متر مکعب(مصارف صنعتی)

5000 ریال برای هر متر مکعب(مصارف کشاورزی)

شارژ کارت کنتور هوشمند کشاورزی 2500 ریال برای هر متر مکعب
 
 بازدید:19455
آخرین به روزرسانی: 1395/04/03