یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

مهندسی ارزش تکنیک مدیریتی است که کارایی آن در عمل به اثبات رسیده وبا برقرار سیستماتیک و نظام یافته برای ایجاد میان هزینه و کیفیت یک محصول یا خدمت تلاش می کند که نمونه ایی از آن در مهندسی ارزش سد مخزنی بالاخانلو به شرح ذیل ارائه می گردد.

 

خلاصه صورتجلسه تصویب پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش
موضوع قرارداد:  احداث سد مخزنی بالاخانلو کارفرما:  شرکت آب منطقه ای قزوین
شماره قرارداد :  91/15626/101 پیمانکار: شرکت ساختمانی خارادژ
مبلغ اولیه قرارداد:  498.000.000.000 ریال مشاور: شرکت مهندسی مشاور آشناب
مدت اولیه قرارداد:  54 ماه تاریخ قرارداد:  91/8/24

 

 

موضوع پیشنهاد تغییر:    تغییر محلی مسیر جاده دسترسی
شماره پیشنهاد تغییر :                      VE-C101                       
مبلغ صرفه جویی :                 13.021.099.200 ریال  
کاهش مدت زمان :                               3 ماه

 

موضوع پیشنهاد تغییر:    پرتال ورودی تونل- خاکبرداری و سنگبرداری
شماره پیشنهاد تغییر :                      VE-C102              
مبلغ صرفه جویی :                      313.210.734ریال  
کاهش مدت زمان :                             20 روز

 

موضوع پیشنهاد تغییر:         پرتال ورودی تونل-  تثبیت
شماره پیشنهاد تغییر :                      VE-C103              
مبلغ صرفه جویی :                  1.685.988.863 ریال   
کاهش مدت زمان :                             20 روز

 

موضوع پیشنهاد تغییر:       پرتال خروجی تونل- خاکبرداری و سنگبرداری
شماره پیشنهاد تغییر :                      VE-C104              
مبلغ صرفه جویی :                  1.763.552.176 ریال   
کاهش مدت زمان :                            30 روز

 

 

موضوع پیشنهاد تغییر:           پرتال خروجی تونل-  تثبیت
شماره پیشنهاد تغییر :                    VE-C105        
مبلغ صرفه جویی :                  4.769.079.336 ریال   
کاهش مدت زمان :                             20 روز

 

 بازدید:2194
آخرین به روزرسانی: 1395/10/14