یکشنبه, 26 خرداد 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح(18051450104) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب(18051450103) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان(18051450102) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای نقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی(18051450101) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی(18051450100) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تمدبد پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی(13021447117) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری(13021447120) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب (13021447119) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی(13021447118) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار(13021447121) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری(13021447115) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری(13021447114) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
برسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه(13021447106) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه(13021447105) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه(13021447103) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری )(13021447102) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل(13021447101) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدیدبهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های(کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف)(13021447100) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای(13021446121) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری(13021446124) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: