یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور مجوز حفره چاه به جای قنات شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه حفر و بهره برداری چاه به جای چاه (جابجایی چاه، کف شکنی، لایروبی و حفر کوره جانبی ) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
تامین آب واحدهای صنعتی و خدماتی از شرب شهری و روستایی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز حفر چاه کاتدیک شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصرف شرب شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه بهره برداری مجوز کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز لایروبی چاه شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز ادامه حفاری چاه شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز حفر کوره جانبی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز افزایش قدرت منصوبات چاه شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
تجدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف(کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
 تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف(کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور تمدید اعتبار مجوز حفر ، کف شکنی ، جابجایی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی

تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( اصلاح پروانه بهره برداری )

شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی

 مجوز حفر گمانه آزمایشی

شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
مراحل صدور نامه تحویل سوخت شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
رسیدگی و بررسی استعلام صورت گرفته در رابطه با آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
رسیدگی به چاه های فرم 1 و 5 ثبت نام شده در قالب قانون تعین تکلیف چاه های فاقد پروانه شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
تعهدنامه مجوز حفر گمانه شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
تعهد نامه انسداد چاه شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
فرم رضایت حقابه بران شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی

 

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور پروانه بهره برداری از شبکه آبیاری دشت قزوین با مصرف کشاورزی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه بهره برداری از رودخانه ها با مصرف آبزی پروری شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
گردش کار پروانه های بهره برداری از منابع آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور پروانه بهره برداری از رودخانه ها (انهار سنتی) با مصرف کشاورزی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
تمدید مجوز برداشت از منابع آب سطحی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
واگذاری اشتراک آب از منابع آب سطحی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور  پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی با مصرف بسته بندی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
رسیدگی و پاسخ استعلام های حقابه آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
پرداخت بهای آب سطحی (کشاورزی) براساس قراردادهای آبیاری و یا صورتحساب های ابلاغی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
تعیین حریم کانالهای شبکه آبیاری دشت قزوین شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی

 

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تعیین وضعیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حد بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور موافقت با برداشت مصالح شن و ماسه رودخانه ای شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
اعلام حدورد بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حد بستر و حریم آن خاتمه یافته شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز اجرای طرحهای عمرانی در محدوده بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی و صدور مجوز عبور خطوط انتقال آب، نفت، گاز و .. از بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
اعلام رودخانه های ممنوعه جهت برداشت مصالح رودخانه ای و موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
صدور مجوز بهره برداری از بستر رودخانه ها در قالب قرارداد اجاره بستر و انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها و مجاری آبی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
واگذاری اشتراک آب از رودخانه های مرزی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات اختصاصی
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
خرید اراضی مسیر طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات عمومی
حوه تملک و پرداخت خسارت ناشی از اجرای طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری خدمات عمومی

 

 

 بازدید:2907
آخرین به روزرسانی: 1394/12/16