پنجشنبه, 2 خرداد 1398

شهرستان بویین زهرا بین 49 درجه و 37 دقیقه تا 50 درجه و 19 دقیقه شرقی و 35 درجه 30 دقیقه تا 36 درجه و 10 دقیقه عرض شمالی با مساحت حدود 6000 کیلومترمربع می باشد.

کل چاههای مجاز

چاههای فرم یک

چاههای فرم 5

مجموع

1377 473 686 2536

مصارف استفاده شده برای چاه های مجاز در شهرستان بوئین زهرا:

کشاورزی

دام و طیور

گلخانه

صنعت 

شرب

766 337 15 152 107

 

وضعیت چاههای کشاورزی و کنتوردار شهرستان بوئین زهرا

 بازدید:271
آخرین به روزرسانی: 1398/01/19