پنجشنبه, 2 خرداد 1398

 

منابع آب زبرزمینی بر اساس آماربرداری سال 1388

(میلیون متر مکعب)

ردیف نام شهرستان مساحت چاه عمیق و نیمه عمیق چشمه قنات جمع
تعداد تخلیه سالیانه تعداد تخلیه سالیانه تعداد تخلیه سالیانه تعداد تخلیه سالیانه
1 آبیک 1331.3 912 218.4 307 3.9 21 2.7 1240 225.1
2 البرز 429.0 389 178.4 38 1.4 17 1.6 444 181.6
3 بوئین زهرا 5695.9 3184 768.6 349 25.0 100 25.6 3633 819.2
4 تاکستان 2541.7 1462 432.4 344 6.1 73 6.3 1879 444.8
5 قزوین 5636.6 2257 208.8 12814 89.6 102 22.9 15173 321.3
جمع 156634.5 8204 1806.8 13852 126.0 313 59.2 22369 1992.0

 بازدید:2999
آخرین به روزرسانی: 1395/11/09