چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق (مدیریت مصرف)
سال رونق تولید
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
سد طالقان
تغذیه مصنوعی قزوین

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصرف شرب از طریق تغییر نوع مصرف یا حفر چاه جدید

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای قزوین

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@qzrw.ir

شرح خدمت:

تامین آب جهت مصارف بسته بندی

مدارک مورد نیاز:

-معرفی از سازمان صنعت، معدن و تجارت

- تکمیل درخواست فرم شماره 1

- تایید کیفیت منبع آب ازطرف علوم پزشکی

- تاییدیه محیط زیست

- سایر مدارک لازم

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان صنعت،‌معدن و تجارت ، سازمان جهاد کشاورزی،‌ اداره ثبت اسناد و املاک،‌ سازمان محیط زیست،‌دانشگاه علوم پزشکی

هزینه های انجام خدمت:

هزینه کارشناسی 2.532.070ریال (‌حفر چاه جدید)

1.275.300ریال (‌تغییر نوع مصرف چاه موجود)‌

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

امام خمینی (ره)

شماره حساب:

2175083303006

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای قزوین

مدت زمان اجرای خدمت:

150روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )

شرایط خاص خدمت:

-

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

دریافت درخواست کتبی متقاضی

 

ا روز

2

اخذ معرفی نامه از سوی وزارت صنایع و معادن

 

7روز

3

دریافت مدارک مالکیت زمین محل استقرار کارخانه

 

7روز

4

دریافت گواهی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم آلودگی زیست محیطی کارخانه

 

14روز

5

دریافت گواهی تایید کیفیت منبع آب مورد تقاضا از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

14روز

6

دریافت مدارک مربوط به داشتن حقابه و تعهد رسمی در مورد عدم درخواست آب برای مصرف قبلی به میزان اختصاص یافته برای بسته بندی آب (در صورتی که متقاضی دارای حقابه از منبع آب مورد تقاضا باشد)

 

7روز

7

دریافت رضایت نامه رسمی مالک یا مالکین (چنانچه منبع آب مورد نظر متقاضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، متقاضی موظف است رضایت نامه رسمی آنان را مبنی بر اجازه استفاده متقاضی از منبع آب، ارائه دهد)

 

7روز

8

دریافت گواهی مراجع ذیربط مبنی بر بلااشکال بودن تغییر نوع مصرف (در صورتی که منبع آب مورد نظر برای بسته بندی قبلاً به مصرف دیگری می رسیده است، متقاضی موظف است گواهی مراجع ذیربط (اداره جهاد کشاورزی، اداره صنایع و معادن و ... را مبنی بر بلا اشکال بودن مصرف جدید ارائه نماید)

 

10روز

9

الف)‌ درصورت درخواست تغییر نوع مصرف چاه مجاز موجود، مسیر گردشکار تغییر نوع مصرف چاه مجاز را طی می کند

ب) درصورت درخواست حفر چاه جدید، مسیر صدورمجوز حفر و بهره برداری چاه جدید را طی می کند

 

83روز
 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسین

زمانی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 262)8-33239655-028

 

 بازدید:446