یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

ردیف

شرح تعرفه

نرخ تعرفه (ریال)

1

هزینه کارشناسی حفرچاه جدید،کف شکنی،لایروی، جابه جایی چاه و کف شکنی ،لایروی و پیشکاری صوات و حفر چاه به جایی قنات

 

2323

2

هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات پمپاژچاهها

2570

3

هزینه کارشناسی تعیین میزان آبدهی و سایر خدمات کارشناسی مرتبط با منابع

1170

4

هزینه کارشناسی سازندهای سخت

2232

5

هدایت پسابها به کانال های آبیاری

600ریال برای هرمترمکعب

6

جاههای شرب خانگی (مشمول ماده 5قانون توزیع عادلانه آب)

1200000ریال برای هر حلقه چاه

7

آب بهاء شبکه آبیاری دشت قزوین در سال زراعی 94-93

417

8

آب چاههای تلفیقی در سال زراعی94-93

834

9

آب چاههای صنعتی و خدماتی برای شهر قزوین

4061 ریال برای هرمترمکعب

10

آب چاههای صنعتی و خدماتی برای شهرهای تاکستان،اقبالیه،آبیک،محمدیه،بیدستان و الوند

2563 ریال برای هرمترمکعب

11

آب چاههای صنعتی و خدماتی برای  سایرشهرهای استان

1872 ریال برای هرمترمکعب

 بازدید:2757
آخرین به روزرسانی: 1394/04/13