دوشنبه, 16 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است

1399

قانون توزیع عادلانه آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تثبیت آب بهای زارعی 1399/03/11

1398

1397

1396

1395

بودجه سال 1395

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون بودجه سال1395کل کشور 1395/05/12

1394

1393

بودجه سال 1393

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور 1393/08/14
  قوانین بودجه سال 1393کل کشور 1393/09/19

1392

بودجه سال 1392

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قوانین بودجه سال 1392کل کشور 1392/10/12
  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور 1392/08/15

1391

بودجه سال 1391

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور 1391/03/17
  قانون بودجه سال 1391کل کشور 1391/04/14

1390

بودجه سال 1390

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور 1390/05/16
  قوانین بودجه سال 1390کل کشور 1390/04/16

1383

آب وقانون چهارم توسعه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آب و قانون چهارم توسعه 1383/06/11
  قانون برگزاری مناقصات 1383/03/11

1377