دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی (13021446123) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب(13021446122) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های صنعتی (13021446120) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های آبزیان(13021446118) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی(13021446117) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و روستایی(13021446116) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری /بغل کنی چاه (13021446111) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر چاه به جای قنات(13021446108) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی(13021446107) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل(13021446106) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوزتغییر قدرت منصوبات(13021446105) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف)(13021446104) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه(13021446103) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری(13021446102) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی(13021446101) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف)( 13021446100) شرکت آب منطقه ای قزوین الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: