دوشنبه, 1 بهمن 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح(18051450104) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب(18051450103) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان(18051450102) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای نقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی(18051450101) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی(18051450100) شرکت آب منطقه ای قزوین حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب