پنجشنبه, 21 آذر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
#هر هفته: الف_ب_ایران
خط انتقال و تصفیه خانه آب شرب از سد طالقان به استان قزوین
مراحل اجرایی سد بالاخانلو
مراحل اجرایی سد مخزنی نهب
سال رونق تولید
نجات آب هدیه ای به آیندگان است
حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد
صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم

 

 گروه: پروژه های شرکت
کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی نهب
هدف از انجام پروژه: 1- اجرای شبکه مدرن در 8300هکتار اراضی پایاب سد نهب جهت استفاده بهتر از آب 2- انتقال 80 میلیون مترمکعب آب تخصیصی سد نهب به اراضی پایاب(36800هکتار) 3- ارتقای راندمان استفاده از آب

 

تاریخ شروع : 1395/06/28  |  تاریخ پایان : 1397/06/27

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای قزوین- نماینده مجری طرح: سید کمال الدین موسوی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 43   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
آبرسانی از سد طالقان به استان قزوین
هدف: تامین کمبود آب شرب به میزان 60 م م م در سال برای بیش از 80 درصد از جمعیت استان تا افق 1425

 

تاریخ شروع : 1396/05/15  |  تاریخ پایان : 1399/01/15

مجری طرح : نماینده مجری طرح : مهدی منصور دهقان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 7   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
ساختمان سد بالاخانلو
- تامین بخشی از نیاز شرب 5 شهربوئین زهرا، سگزآباد، شال، دانسفهان، اسفرورین و 36 روستای منطقه بوئین زهرا - تنظیم آب موردنیاز جهت بهبود آبیاری اراضی تلفیقی کشاورزی موجود در شبکه سد بالاخانلو - حفظ نیاز محیط زیست - تغذیه مصنوعی آبخوان و کنترل سیلاب های منطقه

 

تاریخ شروع : 1392/09/10  |  تاریخ پایان : 1398/08/08

مجری طرح : نماینده مجری طرح: مرتضی تاجداری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 61   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
ساختمان سد نهب
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺮح واﻗﻊ دراﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ70ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮﻗﺰوﯾﻦ و 35 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮﺗﺎﮐﺴـﺘﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻗﺰوﯾﻦ- ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن- ﺧﺮﻣﺪﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﮕﺮم و ﺟﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ روﺳﺘﺎی ﻧﻬﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﻧﻬﺐ از ﻧﻮع ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﯽ و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 46 ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺗﺎج 2156 ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﭘﯽ 230 ﻣﺘـﺮ و ﺣﺠـﻢ ﻣﺨﺰن ﺣﺪود 120 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ، ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮ رود، ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد 1،153،525،822،585 رﯾـﺎل و در ﻣـﺪت 30 ﻣﺎه در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ اهداف پروژه: 1- ذخیره جریانات نابهنگام و سیلابی رودخانه خررود 2- مدیریت بهره‌برداری از منابع آب با هدف حفظ و بهبود آبخوان دشت قزوین 3- توسعه شبکه های مدرن آبیاری و کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی 4- بالابردن رفاه نسبی کشاورزان و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان 5- تنظیم 110/2 میلیون مترمکعب جریان آب رودخانه خررود با هدف تنظیم 80 میلیون متر مکعب آب برای 37000 هکتار اراضی کشاورزی پایین دست- 30 میلیون مترمکعب تغذیه مصنوعی و تأمین نیازهای زیست محیطی

 

تاریخ شروع : 1393/05/15  |  تاریخ پایان : 1396/12/15

مجری طرح : نماینده مجری طرح: سید کمال الدین موسوی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 93   درصد   

توضیحات بیشتر